Privacy Policy

HECC beschouwt privacy een belangrijke aangelegenheid. Om die reden bouwen en onderhouden wij onze website rekening houdend met uw privacy. Dit privacy beleid zet uiteen welke persoonlijke informatie wij verzamelen als u een van onze web sites gebruikt en enkele van de maatregelen die we nemen om deze te waarborgen.
Onze maatregelen hebben betrekking op informatie op basis waarvan we u kunnen identificeren en die u verstrekt. Voorbeelden van dergelijke informatie die u identificeren kunnen zijn naam, fysiek adres, e-mail adres of andere contact gegevens.

Het verzamelen van gegevens
Het bezoeken van onze website en de meeste services vereisen geen persoonlijk identificeerbare informatie.

HECC kan op beperkte schaal niet tot personen herleidbare informatie verzamelen die uw web browser beschikbaar maakt als u web sites bezoekt. Deze logging informatie bevat uw Internet Protocol adres, browser type, browser taal, de datum en tijd van uw query en een of  meer cookies die uw browser uniek zou kunnen identificeren. Wij gebruiken deze informatie om gedrag van gebruikers beter te begrijpen en onze aanbiedingen en diensten  voortdurend te verbeteren.

Enkele van onze services vereisen het gebruik van een account. HECC vraagt van u enige persoonlijke informatie om een account aan te kunnen maken en de dienst te verlenen die bij dat account hoort. Voor sommige diensten hebben wij credit card gegevens nodig. Indien dit het geval is zullen wij deze versleuteld opslaan op beveiligde servers.

Indien wij tot personen herleidbare informatie nodig hebben zullen wij u informeren welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Wij hopen dat dit u in staat stelt een geïnformeerd besluit te nemen omtrent het al dan niet verstrekken van informatie aan ons.

Cookies
Als u onze web site de eerste keer bezoekt wordt er een cookie naar uw computer verzonden dat uw browser uniek identificeert. Een “cookie” is een klein bestandje dat een  reeks letters bevat en naar uw computer wordt gezonden als u een website bezoekt. Wij gebruiken cookies om gedrag van gebruikers beter te begrijpen en onze aanbiedingen en diensten voortdurend te verbeteren. Dit bereiken we door gebruikers voorkeuren in cookies op te slaan en door trends en patronen te analyseren hoe gebruikers door onze web site navigeren.

De meeste browsers zijn initieel opgezet om cookies te accepteren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of te waarschuwen als u een cookie ontvangt. Dit kan echter functies of diensten op onze sites beperken of onmogelijk maken.

Uitwisselen van informatie
Alle gegevens die door HECC worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt zonder uw toestemming. Wij kunnen zulke informatie enkel onder de volgende omstandigheden uitwisselen:

• we hebben uw uitdrukkelijke toestemming
• we verstrekken dergelijke informatie aan gelieerde bedrijven of personen enkel om uw verzoek te kunnen verwerken. Als dit gebeurt is het onderworpen aan overeenkomsten die bewerkstelligen dat deze partijen deze informatie enkel conform onze instructies gebruiken en in lijn met dit privacy beleid. Tevens zullen afdoende maatregelen getroffen worden ten behoeve van de vertrouwelijkheid en beveiliging van deze gegevens.
• We besluiten met het feit dat we wettelijk verplicht zijn en erop vertrouwen dat toegang, opslag of ontsluiting van zulke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of veiligheid van de gebruikers, het publiek en HECC te waarborgen.

Indien u een account heeft delen wij mogelijkerwijs de informatie die verstrekt is voor uw account en is vastgelegd onder al onze diensten, distributeurs en partners voor zover noodzakelijk om u een naadloos aansluitende dienst aan te kunnen bieden en voortdurend onze kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Wij zullen aan derden enkel informatie verstrekken voorzover dit conform bovenstaand genoemde en gelimiteerde uitzonderingen is.

We slaan mogelijk persoonlijke informatie op en verwerken deze op onze website in welk land HECC of onze hosting provider zich maar bevindt. Met het gebruiken van onze diensten stemt u in dat wij uw informatie onder deze locaties mogen verspreiden ook als deze zich buiten uw eigen land bevinden.

In het geval van overdracht van eigendom van delen van HECC BV zoals bij overname of fusie met een ander bedrijf zullen wij u op de hoogte stellen en vragen wij uw toestemming voordat we enige tot personen herleidbare informatie overdragen en deze onderworpen wordt aan een ander privacy beleid.

Mogelijk delen we geaggregeerde informatie met anderen. Voorbeelden hiervan zijn gebruikers trends of aantallen gebruikers die bepaalde delen van onze website hebben bezocht. Deze geaggregeerde informatie bevat geen tot personen herleidbare informatie.

Informatie beveiliging
Wij nemen afdoende maatregelen om ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofde wijziging van, onbevoegde openbaarmaking of ongeoorloofde vernietiging van gegevens te voorkomen. We beperken de toegang tot tot personen herleidbare gegevens tot HECC personeel die die informatie nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn.

Bijwerken van informatie
We bieden mechanismen voor het updaten en wijzigen van uw persoonlijke informatie voor veel van onze diensten. Gelieve de helptekst van deze diensten hiervoor te raadplegen.

Links
De sites van andere partijen waar HECC naar verwijst zijn ontwikkeld door mensen waarop HECC geen invloed kan uitoefenen. Het is mogelijk dat deze sites hun eigen cookies op uw computer plaatsen, data verzamelen of om persoonlijke informatie vragen.

Wijzigingen in dit beleid
Wij willen u erop wijzen dat dit privacy beleid aan verandering onderhavig is. We verwachten dat  de meeste wijzigingen van kleine aard zijn. Maar er kunnen zich ook grotere wijzigingen voordoen.

Wij zullen echter te allen tijde deze wijzigingen op deze pagina kenbaar maken en als de wijzigingen significant zijn dit duidelijk kenbaar maken. Elke versie zal boven in de pagina bijgehouden worden. Eerdere versies zullen ter inzage beschikbaar zijn.

Mocht u aanvullende vragen hebben, aarzel niet om contact met ons op te nemen.